đoàn thành được
Bầu show
Ninh Thuận
Trần Thái Công
Âm thanh
Ninh Thuận
Lê Thành Nguyên
Keyboard
Ninh Thuận
Phú Hồ
Keyboard
Ninh Thuận