Quãng Năng Khiếu
Keyboard
Ninh Thuận
đoàn thành được
Bầu show
Ninh Thuận
Trần Thái Công
Âm thanh
Ninh Thuận
Lê Thành Nguyên
Keyboard
Ninh Thuận
Phú Hồ
Keyboard
Ninh Thuận