Nguyễn Minh Tâm
Keyboard
Lâm Đồng
dang xuan bao
Âm thanh
Lâm Đồng
Phan kỳ
Drum
Lâm Đồng