nguyễn thế đức
Keyboard, Guitar, Bass, Piano
Hà Nội