Dong Nguyen
Keyboard
Đắk Lắk
Hoàng Long Hải
Drum
Đắk Lắk