Phan Hùnh Thanh Tấn
Keyboard
Trà Vinh
Lê Quốc Thịnh
Keyboard
Trà Vinh