Dang Van Dat
Âm thanh
Trà Vinh
Pham Thai Hong
Ca sĩ
Trà Vinh