Hồ Huyền Diệu
Keyboard, Piano
Trà Vinh
Nguyễn Quốc Cường
Keyboard
Trà Vinh