Tin Tran
Múa
Khánh Hòa
Hà Văn Dự
Drum
Khánh Hòa
Lê Thanh Truyền
Organ
Khánh Hòa
Huy
Organ
Khánh Hòa