Tin Tran
Múa
Khánh Hòa
Hà Văn Dự
Drum
Khánh Hòa
Lê Thanh Truyền
Keyboard
Khánh Hòa
Huy
Keyboard
Khánh Hòa