Phạm Hữu Viet
Keyboard, Guitar, Bầu show, Âm thanh
Phú Yên