Thaonga
Âm thanh
Phú Yên
Trần Bình Nguyên
Guitar
Phú Yên