NGUYEN THANHTUAN
Âm thanh
Phú Yên
Thannguyen
Guitar, Bass
Phú Yên