Nguyễn cường
Keyboard, Ca sĩ
Long An
Hồ Văn Toàn
Âm thanh
Long An