Nguyễn Văn Nguyện
Bầu show
TP Hồ Chí Minh
Trần Hồng Phúc
Keyboard
TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Nhật Sang
Keyboard
TP Hồ Chí Minh