Trần ky quang
Keyboard, Piano
TP Hồ Chí Minh
Nhân vũ
Bầu show, Âm thanh
TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Hoàng Phú Quý
Keyboard
TP Hồ Chí Minh