Hãy sử dụng Email chính xác để Kích Hoạt Tài Khoản và sau này hệ thống gửi các thông báo (lịch show, lấy lại mật khẩu, lời nhạc sống hoàn thành) trong quá trình bạn sử dụng, cám ơn!

Lưu ý:
- (*): Bắt buộc nhập
- Số ĐT/EMAIL và MẬT KHẨU cần phải ghi nhớ để sử dụng khi Đăng Nhập
- Sau khi Đăng Ký hãy Kiểm tra Email để KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN